Afgeronde projecten

Hier vind u een overzicht van projecten, waarvan de lening inmiddels is afgewikkeld en de projectinschrijvingen zijn terugbetaald.

€ 0
Voltooid
Terug naar overzicht

De Hoop, Dordrecht
verslaafden en mensen die worstelen met psychosociale problemen.

Stichting De Hoop in Dordrecht is een centrum voor christelijke verslavingszorg en hulpverlening. De Hoop houdt zich sinds 1975 bezig met hulpverlening aan verslaafden. Sinds 1999 biedt De Hoop ook hulp aan mensen die worstelen met psychosociale problemen.

Belangrijk onderdeel van de behandeling bij De Hoop is het opdoen van werkervaring en het volgen van een re-integratietraject. Veel cliënten zijn hun baan of het zicht op een baan kwijtgeraakt. Een (nieuwe) baan biedt uitzicht op een goede toekomst en helpt terugval te voorkomen, De Hoop wil duurzame hulp bieden. Er is een eigen opleidingscentrum met een groot aanbod aan omscholings- en opleidingsmogelijkheden. Werkervaring kan worden opgedaan bij één van de werkervaringsbedrijven van De Hoop. Bij twee werkervaringsbedrijven hebben de cliënten zelfs een garantie op een baan in het reguliere bedrijfsleven. Omdat De Hoop blijft groeien, zijn er steeds meer werkervaringsplekken nodig, daarom is er een bedrijfspand aangekocht. Zodat dit werk verder uitgebouwd kan worden.

Naar de website


De Duiventil, Voorthuizen
kinderen met autisme.

Vanuit de christelijke levensovertuiging wordt op een boerderij een veilige opvang gecreëerd voor kinderen met autisme. Voor deze groep kinderen was er nog geen goede logeermogelijkheid. De boerderij is volledig omgebouwd tot een knus logeerhuis waarin een huiselijke, gezellige 'thuissfeer' heerst. Daarnaast biedt de Duiventil dagopvang voor mensen met een beperking. De boerderij is als boerderij alleen nog in bedrijf voor hobbyvee, zodat alle aanwezige werkzaamheden afgestemd kunnen worden op de doelgroepen waarmee wordt gewerkt.

De huidige stal is oud en vervallen en is dringend aan vervanging toe. Het is de bedoeling dat er een nieuw multifunctioneel gebouw neergezet gaat worden. In dit nieuwe gebouw komt er ruimte voor dierenhuisvesting, knutselruimte, werkplaats, dagbesteding en opslag.

Naar de website


De Regenbooggroep, Amsterdam
Dagelijks zet De Regenboog Groep zich in voor dak- en thuislozen, verslaafden en mensen met sociale en psychiatrische problemen. Vrijwilligers bieden met ondersteuning van professionals opvang.

Dagelijks zet De Regenboog Groep zich in voor dak- en thuislozen, verslaafden en mensen met sociale en psychiatrische problemen. Vrijwilligers bieden met ondersteuning van professionals opvang, hulpverlening en zinvolle dagbesteding. Via sociale contacten wordt eenzaamheid en isolement voorkomen. Gezamenlijk wordt er gewerkt om mensen in staat te stellen zelf vorm en inhoud te geven aan hun bestaan en actief deel te nemen aan de maatschappij. Als 'mensen onder elkaar'.

De Regenboog Groep te Amsterdam biedt opvang aan dak- en thuislozen en verslaafden. Deze mensen veroorzaken overlast. Het pand waar de opvang plaats vindt, het AMOC huis, is toe aan renovatie. Tot voor kort was hier nachtopvang mogelijk. Echter door verscherpte wetgeving op het gebied van veiligheid was De Regenboog genoodzaakt deze hulpverlening te stoppen.

Naar de website


Renovatie AHA inloophuis, Amsterdam
Het gebouw aan de O.Z. Voorburgwal waarin de hulpverlening plaatsvindt, moet gerenoveerd worden. Zodat ook in de toekomst de noodzakelijke hulp geboden kan blijven worden.

Tot Heil des Volks is een christelijke hulpverleningsorganisatie die werkt vanuit het hart van Amsterdam. Op plaatsen waar anderen niet komen, zoeken medewerkers en vrijwilligers van Tot Heil des Volks de mensen op om hen bekend te maken met de liefde van Christus. 

AHA is een inloophuis voor dak- en thuislozen midden op de Wallen in Amsterdam. We willen bezoekers een helpende hand bieden en hen in aanraking brengen met het Evangelie. AHA is al bijna 25 jaar met christelijke dienstverlening op de Wallen aanwezig. Het gebouw aan de O.Z. Voorburgwal waarin de hulpverlening plaatsvindt, moet gerenoveerd worden. Zodat ook in de toekomst de noodzakelijke hulp geboden kan blijven worden. De renovatie bestaat onder andere uit het aanbrengen van een nieuwe fundering onder het pand en de herinrichting van de begane grond.

Naar de website


Stichting Molenwijk, Oostkapelle
Op het landgoed Molenwijk krijgen de vrijwilligers en de medewerkers van Timon de gelegenheid om in een passende omgeving opleidingen, begeleiding en ondersteuning te krijgen bij hun taak.

De Stichting Molenwijk is eigenaar van het landgoed Molenwijk in Oostkapelle. Dit landgoed wordt ter beschikking gesteld aan Stichting Timon.

Op het landgoed Molenwijk krijgen de vrijwilligers en de medewerkers van Timon de gelegenheid om in een passende omgeving opleidingen, begeleiding en ondersteuning te krijgen bij hun taak. Molenwijk en Oostkapelle zijn daarvoor een ideale plek. De rust en de schoonheid van het landgoed, het landschap en het dorp passen goed bij de bedoelingen die het bestuur van Molenwijk heeft met het huis: een gastvrije plek te bieden voor training en ondersteuning van deze betrokken medewerkers en vrijwilligers.

Stichting Molenwijk is speciaal opgericht om de status van Molenwijk als landgoed in het kader van de natuurschoonwet te kunnen behouden en daarmee o.a. de rust en de pracht van het landgoed te kunnen bewaren voor de functie die wordt beoogd.

Het project betreft de verbouwing en aanpassing van het landgoed, zodat Timon het optimaal kan gebruiken als opleidingscentrum voor de medewerkers en de vele vrijwilligers die zich inzetten voor het diaconale opvoedingswerk.

Naar de website


Kinderhospice
In dit huis verblijven, veelal kortdurend, ernstig zieke kinderen met een complexe zorgvraag. Het kan hierbij gaan om zorg ter overbrugging van ziekenhuis naar huis, respijtzorg, terminale zorg of zorg voor kinderen met een complexe zorgvraag waarbij 24 uur verpleegkundige begeleiding en bewaking noodzakelijk is.

In De Glind, tussen Amersfoort en Barneveld, staat een gewoon huis waar professionele zorg wordt gegeven, aan ernstig zieke kinderen. In dit huis verblijven, veelal kortdurend, ernstig zieke kinderen met een complexe zorgvraag. Het kan hierbij gaan om zorg ter overbrugging van ziekenhuis naar huis, respijtzorg (zorg ter verlichting van de thuissituatie), terminale zorg of zorg voor kinderen met een complexe zorgvraag waarbij 24 uur verpleegkundige begeleiding en bewaking noodzakelijk is. Het kinderhospice verleent de zorg vanuit haar christelijke identiteit. In alle gevallen gaat het om zorg voor zeer kwetsbare kinderen. Zorg die altijd samen en in overleg met de ouders en indien mogelijk met het kind gegeven wordt. 

Kinderhospice De Glind heeft op dit moment acht plaatsen voor de kinderen en één ouderslaapkamer. Het Kinderhospice biedt haar zorg in een 'thuisomgeving'. Dit is een belangrijke basisvoorwaarde. Mede door het cre‘ren van een (bijna) thuisomgeving voelen kinderen zich op hun gemak. De kleinschaligheid maakt individuele aandacht en intensieve zorg mogelijk. Om aan de toenemende vraag tegemoet te komen, wordt een nieuw huis gebouwd op een andere plek. Deze nieuwe locatie, in Barneveld, is beter bereikbaar en ruimer van opzet. Ook biedt dit nieuwe huis meer faciliteiten voor de kinderen. Er worden vier extra plaatsen gerealiseerd. Maar ook dan blijven huiselijkheid, individuele aandacht en professionele zorg de basisuitgangspunten. Het leven van de kinderen blijft centraal staan. De nieuwe locatie betekent ook een verbetering van de werkomstandigheden voor de medewerkers. Kortom, het nieuwe huis is voor alle betrokkenen een verbetering. 

Naar de website


Horeb Apeldoorn
Hulpaanbod voor verslaafden. Herfinanciering van woonhuizen. Begin 2011 is het project De Overbrugging te Apeldoorn gefinancierd.
Per  juli 2012 is de Stichting De Overbrugging overgenomen door Stichting De  Hoop in Dordrecht en samengevoegd met de activiteiten van de Stichting  Horeb te Beekbergen.

Horeb is een christelijke woon- en  leefgemeenschap waar mannen met diverse verslavingsproblemen en/ of  psychosociale problemen voor langere tijd kunnen verblijven. Horeb wil  een veilige en prettige leefomgeving met structuur en regelmaat bieden.  Door de overname van Stichting De Overbrugging kunnen bewoners verder in  het traject begeleid worden en kunnen ze begeleid zelfstandig gaan  wonen in het voormalige onderdeel van Stichting De Overbrugging. 

Het  project betreft de herfinanciering van beide woonhuizen. Op dit moment  zijn de financieringen bij een commerciële bank afgesloten. De  marktconforme rente is aanzienlijk en gezien de verminderde inkomsten  dreigt hierdoor een exploitatietekort. Door bij PDKN te financieren  tegen een diaconaal tarief moet het weer mogelijk worden de exploitatie  sluitend te krijgen.

naar de website


Krusada Bonaire
Hulpaanbod voor verslaafden en mensen die worstelen met psychosociale problemen. Financiering van locatie Guatemala in Bonaire, een 24-uurs opvangplek voor maximaal 12 gasten (cliënten).


Stichting De Hoop in Dordrecht is een centrum voor  evangelische verslavingszorg en hulpverlening. De Hoop houdt zich sinds  1975 bezig met hulpverlening aan verslaafden. Sinds 1999 biedt De Hoop  ook hulp aan mensen die worstelen met psychosociale problemen.

Het  project betreft de financiering van locatie Guatemala in Bonaire.  Stichting Krusada is een christelijk opvangcentrum en biedt in de 24  uursopvang plek voor maximaal 12 gasten (cliënten). Bonaire is een  prachtig tropisch eiland, met veel zon, mooie stranden en uitgestrekte  flora en fauna. Maar Bonaire is ook een eiland waar veel ellende en  armoede heerst. De verslavingsproblematiek is schrijnend. Bijna  dagelijks kunt u in de media lezen over de drugsproblematiek op de  Nederlandse Antillen. En het is waar: het aantal drugsverslaafden op de  Antillen is schrikbarend hoog. Veel mensen verdringen hun honger of  problemen, door hun toevlucht te zoeken in drugs.

naar de website


Meenethuis Zelhem
Hulpaanbod voor pleegkinderen. Aankoop stuk grond met woonhuis en bouw van een tweede huis.

Vanuit de christelijke levensovertuiging hebben de oprichters  van de stichting tot doelstelling het opvangen van pleegkinderen in de  leeftijd van 0-18 jaar. Op dit moment staan er ruim 1.000 kinderen op de  wachtlijst voor een plek in een pleeggezin. De stichting trekt zich het  lot van deze kinderen aan. In samenwerking met instellingen als bijv.  bureau Jeugdzorg en Lindenhout worden deze kinderen geplaatst.

Er  is op dit moment een stuk grond met woonhuis aangekocht. Dit woonhuis  is geschikt voor één ouderechtpaar die kinderen op gaan vangen.  Daarnaast wil de stichting een tweede huis bouwen op het terrein zodat  daar nog een ouderechtpaar kan wonen. Het is de bedoeling dat er maximaal 10 kinderen opgevangen gaan worden. Het gaat dus om de  financiering van de aankoop en de nieuwbouw.

naar de website


Tikvah Lelystad
Hulpaanbod voor jongeren en jongvolwassenen. Aanschaf nieuw en aanpassing bestaande pand.

Tikvah Woonbegeleiding is een woon- en begeleidingstraject  voor jongeren en jongvolwassenen gevestigd in Lelystad. Gemiddeld worden  er 22 jongeren begeleid in het woonbegeleidingstraject en daarnaast  wordt aan tussen de 4-8 jongeren ambulante begeleiding geboden. Door  middel van ondersteunende begeleiding worden jongeren geholpen bij de  door hen aangegeven hulp- en levensvragen. Daarnaast wordt er  ondersteuning geboden bij gedrags- en psychische problematiek. Ook is er  ruimte om te spreken over levens- en geloofsvragen.

Stichting  Tikvah Woonbegeleiding heeft een nieuw pand aangekocht. In het nieuwe  pand zullen een inloopruimte, twee gesprekskamers en een kantoorruimte  worden gerealiseerd. Dan kan in het huidige pand een extra appartement  en een appartement voor crisisopvang worden gecreëerd. Deze ruimtes zijn  beide hard nodig omdat het steeds moeilijker blijkt te zijn om  tijdelijke opvangplaatsen voor cliënten die op de wachtlijst staan voor  hulp. Met het nieuwe pand kan Tikvah de mogelijkheden voor hulp  uitbreiden en de organisatie professionaliseren.

naar de website


Hadassa Hoeve Ane
Hulpaanbod voor jonge vrouwen. Aankoop en verbouwing van de boerderij.

Stichting Hadassa Hoeve in Ane heeft een boerderij aangekocht  voor de opvang van jonge vrouwen. De stichting wil met diverse  activiteiten hen stimuleren om zelfstandig te kunnen functioneren in de maatschappij. Het gaat met name om jongeren die te maken hebben met  GGZ-problematiek of qua IQ vallen onder de groep licht verstandelijk  gehandicapt.

Het project betreft de financiering van de  aankoop en de verbouwing van de boerderij. Het gebouw moet aangepast  worden zodat de opvang kan gaan plaatsvinden om de jongeren de kans te  bieden die ze verdienen.

naar de website


Stichting Saron Beuningen
Hulpaanbod voor mensen die vastgelopen zijn in de maatschappij. Sloop oude bebouwing en realisatie tien nieuwe zorgappartementen.

Stichting Saron in Beuningen is een Pastoraal Centrum voor  mensen die vastgelopen zijn in de maatschappij. Saron bestaat inmiddels  al meer dan 40 jaar. Duizenden hulpvragers heeft het centrum in al die  jaren mogen begeleiden tot herstel, genezing en/of acceptatie van  aanwezige problematiek. De begeleiding vindt plaats door vaste  medewerkers en een vast team van vrijwilligers.

Problemen  waarvoor mensen bij Saron komen zijn o.a. depressiviteit, burn-out problematiek, relatieproblemen, traumaverwerking, eenzaamheid en isolementsproblemen, geloofsvragen en vragen over zingeving, geestelijke gebondenheid, seksuele problematiek / verslaving en communicatieproblemen. De huidige accommodatie voor de diverse  vormen van woonbegeleiding is sterk verouderd. De accommodatie voldoet  niet meer aan de moderne eisen. Daarom zal een deel van de oude  bebouwing worden gesloopt en worden er tien nieuwe zorgappartementen gerealiseerd. Van 26 naar 36 plaatsen.


Komt mijn project in aanmerking?

Checklist Project aanmelden