Afgeronde projecten

Hier vind u een overzicht van projecten, waarvan de lening inmiddels is afgewikkeld en de projectinschrijvingen zijn terugbetaald.

€ 0
Voltooid
Terug naar overzicht

De Hoop, Dordrecht
verslaafden en mensen die worstelen met psychosociale problemen.

Stichting De Hoop in Dordrecht is een centrum voor christelijke verslavingszorg en hulpverlening. De Hoop houdt zich sinds 1975 bezig met hulpverlening aan verslaafden. Sinds 1999 biedt De Hoop ook hulp aan mensen die worstelen met psychosociale problemen.

Belangrijk onderdeel van de behandeling bij De Hoop is het opdoen van werkervaring en het volgen van een re-integratietraject. Veel cliënten zijn hun baan of het zicht op een baan kwijtgeraakt. Een (nieuwe) baan biedt uitzicht op een goede toekomst en helpt terugval te voorkomen, De Hoop wil duurzame hulp bieden. Er is een eigen opleidingscentrum met een groot aanbod aan omscholings- en opleidingsmogelijkheden. Werkervaring kan worden opgedaan bij één van de werkervaringsbedrijven van De Hoop. Bij twee werkervaringsbedrijven hebben de cliënten zelfs een garantie op een baan in het reguliere bedrijfsleven. Omdat De Hoop blijft groeien, zijn er steeds meer werkervaringsplekken nodig, daarom is er een bedrijfspand aangekocht. Zodat dit werk verder uitgebouwd kan worden.

Naar de website


De Duiventil, Voorthuizen
kinderen met autisme.

Vanuit de christelijke levensovertuiging wordt op een boerderij een veilige opvang gecreëerd voor kinderen met autisme. Voor deze groep kinderen was er nog geen goede logeermogelijkheid. De boerderij is volledig omgebouwd tot een knus logeerhuis waarin een huiselijke, gezellige 'thuissfeer' heerst. Daarnaast biedt de Duiventil dagopvang voor mensen met een beperking. De boerderij is als boerderij alleen nog in bedrijf voor hobbyvee, zodat alle aanwezige werkzaamheden afgestemd kunnen worden op de doelgroepen waarmee wordt gewerkt.

De huidige stal is oud en vervallen en is dringend aan vervanging toe. Het is de bedoeling dat er een nieuw multifunctioneel gebouw neergezet gaat worden. In dit nieuwe gebouw komt er ruimte voor dierenhuisvesting, knutselruimte, werkplaats, dagbesteding en opslag.

Naar de website


De Regenbooggroep, Amsterdam
Dagelijks zet De Regenboog Groep zich in voor dak- en thuislozen, verslaafden en mensen met sociale en psychiatrische problemen. Vrijwilligers bieden met ondersteuning van professionals opvang.

Dagelijks zet De Regenboog Groep zich in voor dak- en thuislozen, verslaafden en mensen met sociale en psychiatrische problemen. Vrijwilligers bieden met ondersteuning van professionals opvang, hulpverlening en zinvolle dagbesteding. Via sociale contacten wordt eenzaamheid en isolement voorkomen. Gezamenlijk wordt er gewerkt om mensen in staat te stellen zelf vorm en inhoud te geven aan hun bestaan en actief deel te nemen aan de maatschappij. Als 'mensen onder elkaar'.

De Regenboog Groep te Amsterdam biedt opvang aan dak- en thuislozen en verslaafden. Deze mensen veroorzaken overlast. Het pand waar de opvang plaats vindt, het AMOC huis, is toe aan renovatie. Tot voor kort was hier nachtopvang mogelijk. Echter door verscherpte wetgeving op het gebied van veiligheid was De Regenboog genoodzaakt deze hulpverlening te stoppen.

Naar de website


Renovatie AHA inloophuis, Amsterdam
Het gebouw aan de O.Z. Voorburgwal waarin de hulpverlening plaatsvindt, moet gerenoveerd worden. Zodat ook in de toekomst de noodzakelijke hulp geboden kan blijven worden.

Tot Heil des Volks is een christelijke hulpverleningsorganisatie die werkt vanuit het hart van Amsterdam. Op plaatsen waar anderen niet komen, zoeken medewerkers en vrijwilligers van Tot Heil des Volks de mensen op om hen bekend te maken met de liefde van Christus. 

AHA is een inloophuis voor dak- en thuislozen midden op de Wallen in Amsterdam. We willen bezoekers een helpende hand bieden en hen in aanraking brengen met het Evangelie. AHA is al bijna 25 jaar met christelijke dienstverlening op de Wallen aanwezig. Het gebouw aan de O.Z. Voorburgwal waarin de hulpverlening plaatsvindt, moet gerenoveerd worden. Zodat ook in de toekomst de noodzakelijke hulp geboden kan blijven worden. De renovatie bestaat onder andere uit het aanbrengen van een nieuwe fundering onder het pand en de herinrichting van de begane grond.

Naar de website


Stichting Molenwijk, Oostkapelle
Op het landgoed Molenwijk krijgen de vrijwilligers en de medewerkers van Timon de gelegenheid om in een passende omgeving opleidingen, begeleiding en ondersteuning te krijgen bij hun taak.

De Stichting Molenwijk is eigenaar van het landgoed Molenwijk in Oostkapelle. Dit landgoed wordt ter beschikking gesteld aan Stichting Timon.

Op het landgoed Molenwijk krijgen de vrijwilligers en de medewerkers van Timon de gelegenheid om in een passende omgeving opleidingen, begeleiding en ondersteuning te krijgen bij hun taak. Molenwijk en Oostkapelle zijn daarvoor een ideale plek. De rust en de schoonheid van het landgoed, het landschap en het dorp passen goed bij de bedoelingen die het bestuur van Molenwijk heeft met het huis: een gastvrije plek te bieden voor training en ondersteuning van deze betrokken medewerkers en vrijwilligers.

Stichting Molenwijk is speciaal opgericht om de status van Molenwijk als landgoed in het kader van de natuurschoonwet te kunnen behouden en daarmee o.a. de rust en de pracht van het landgoed te kunnen bewaren voor de functie die wordt beoogd.

Het project betreft de verbouwing en aanpassing van het landgoed, zodat Timon het optimaal kan gebruiken als opleidingscentrum voor de medewerkers en de vele vrijwilligers die zich inzetten voor het diaconale opvoedingswerk.

Naar de website


Kinderhospice
In dit huis verblijven, veelal kortdurend, ernstig zieke kinderen met een complexe zorgvraag. Het kan hierbij gaan om zorg ter overbrugging van ziekenhuis naar huis, respijtzorg, terminale zorg of zorg voor kinderen met een complexe zorgvraag waarbij 24 uur verpleegkundige begeleiding en bewaking noodzakelijk is.

In De Glind, tussen Amersfoort en Barneveld, staat een gewoon huis waar professionele zorg wordt gegeven, aan ernstig zieke kinderen. In dit huis verblijven, veelal kortdurend, ernstig zieke kinderen met een complexe zorgvraag. Het kan hierbij gaan om zorg ter overbrugging van ziekenhuis naar huis, respijtzorg (zorg ter verlichting van de thuissituatie), terminale zorg of zorg voor kinderen met een complexe zorgvraag waarbij 24 uur verpleegkundige begeleiding en bewaking noodzakelijk is. Het kinderhospice verleent de zorg vanuit haar christelijke identiteit. In alle gevallen gaat het om zorg voor zeer kwetsbare kinderen. Zorg die altijd samen en in overleg met de ouders en indien mogelijk met het kind gegeven wordt. 

Kinderhospice De Glind heeft op dit moment acht plaatsen voor de kinderen en één ouderslaapkamer. Het Kinderhospice biedt haar zorg in een 'thuisomgeving'. Dit is een belangrijke basisvoorwaarde. Mede door het cre‘ren van een (bijna) thuisomgeving voelen kinderen zich op hun gemak. De kleinschaligheid maakt individuele aandacht en intensieve zorg mogelijk. Om aan de toenemende vraag tegemoet te komen, wordt een nieuw huis gebouwd op een andere plek. Deze nieuwe locatie, in Barneveld, is beter bereikbaar en ruimer van opzet. Ook biedt dit nieuwe huis meer faciliteiten voor de kinderen. Er worden vier extra plaatsen gerealiseerd. Maar ook dan blijven huiselijkheid, individuele aandacht en professionele zorg de basisuitgangspunten. Het leven van de kinderen blijft centraal staan. De nieuwe locatie betekent ook een verbetering van de werkomstandigheden voor de medewerkers. Kortom, het nieuwe huis is voor alle betrokkenen een verbetering. 

Naar de website


Horeb Apeldoorn
Hulpaanbod voor verslaafden. Herfinanciering van woonhuizen. Begin 2011 is het project De Overbrugging te Apeldoorn gefinancierd.
Per  juli 2012 is de Stichting De Overbrugging overgenomen door Stichting De  Hoop in Dordrecht en samengevoegd met de activiteiten van de Stichting  Horeb te Beekbergen.

Horeb is een christelijke woon- en  leefgemeenschap waar mannen met diverse verslavingsproblemen en/ of  psychosociale problemen voor langere tijd kunnen verblijven. Horeb wil  een veilige en prettige leefomgeving met structuur en regelmaat bieden.  Door de overname van Stichting De Overbrugging kunnen bewoners verder in  het traject begeleid worden en kunnen ze begeleid zelfstandig gaan  wonen in het voormalige onderdeel van Stichting De Overbrugging. 

Het  project betreft de herfinanciering van beide woonhuizen. Op dit moment  zijn de financieringen bij een commerciële bank afgesloten. De  marktconforme rente is aanzienlijk en gezien de verminderde inkomsten  dreigt hierdoor een exploitatietekort. Door bij PDKN te financieren  tegen een diaconaal tarief moet het weer mogelijk worden de exploitatie  sluitend te krijgen.

Komt mijn project in aanmerking?

Checklist Project aanmelden