Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer ('Disclaimer') zijn van toepassing op deze internetsite (www.pdkn.nl) van het Protestants Diaconaal Krediet Nederland te Gouda, hierna te noemen PDKN. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen.

Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van deze internetsite

De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Hoewel PDKN tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt PDKN expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

PDKN beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

PDKN garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.


Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer PDKN hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat PDKN de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. PDKN aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door PDKN niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten

PDKN, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PDKN of rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

Online communicatie

Berichten die u per e-mail of het e-mailformulier op deze website naar PDKN stuurt, kunnen onveilig zijn. We raden daarom af vertrouwelijke informatie per e-mail aan PDKN te zenden. Indien u er wel voor kiest, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

E-mail die u van PDKN ontvangt is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als e-mail van PDKN niet aan u is gericht, verzoeken we u die te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen. Informatie die er op staat mag u niet gebruiken, openbaar maken, distribueren, kopiëren of printen.

Aansprakelijkheid

PDKN en/of haar medewerkers, leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook als PDKN op de mogelijkheid van deze schade gewezen is) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (a) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (b) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (c) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan PDKN of aan u wordt gezonden, (d) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (e) misbruik van deze internetsite, (f) verlies van gegevens, (g) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (h) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van PDKN.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen

PDKN behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

1 maart 2019